Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

 

Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
E-mail: museum0@ukr.net
 
 
ПРОЩАВАЙ, МОРЕ

    Божій Михайло Михайлович

   (1911-1989)


 Твір народного художника СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка (1974 р.) Михайла Михайловича Божія «Прощавай, море» надійшов у дар Художньому музею ім. В.В. Верещагіна від членів сім’ї художника у 2002 році, після експонування у музеї виставки творів М.М. Божія і його сина С.М. Божія. Виставка присвячувалася 90-річному ювілею з дня народження видатного українського живописця і була проявом любові і пошани до нашого славного земляка, адже народився М.М. Божій у 1911 році у м. Миколаєві.
В історію українського мистецтва, М.М. Божій ввійшов, перш за все, як портретист і жанрист. Художник володів щасливим даром і умінням художньо втілювати не тільки фізичну схожість людини, але і її духовну суть, загальні та індивідуальні якості реальної особи.
Цікавою сторінкою творчості Божія є його своєрідна «Пушкініана». Впродовж 1970-80-х років він створює близько десяти творів, які ілюструють різні моменти життя великого російського поета.
Значне місце у пушкінській серії робіт Божія займає полотно «Прощавай, море», створене живописцем у 1980 році. Досить великий (100Х100) квадратний формат картини вміщує фігуру поета у повний зріст на фоні морського пейзажу. Художник майстерно демонструє уміння зв’язати воєдино образ Пушкіна та пейзажний фон, який є одним із найактивніших засобів виразності. Завдяки цьому, морський пейзаж, не перешкоджаючи сприймати головне – фігуру поета – став у картині справжньою дійовою особою. Не випадково робота носить назву «Прощавай, море».
Пушкін звертає свій погляд і свої думки до моря, до цієї неспокійної та вічно мінливої стихії. Зеленувато-сірими фарбами виписує художник води бурхливого моря, що зливаються на горизонті з сірувато-голубим небом. Чудовий психолог-портретист Божій володів даром проникати у людську душу і передавати глибоко втаємничені у ній почуття. Прощаючись з морем, Пушкін переживає цілу гаму почуттів, що виразились на його обличчі. Хвилювання поета художник передає напруженою динамікою його рухів. Фігура Пушкіна нібито опирається пружним поривам вітру. Хвилювання душі поета споріднені хвилюванням вільної та могутньої морської стихії. Єдність людини і природи підкреслюється гармонійним колоритом, де переважають приглушені сірі, блакитні, зелені фарби.
Чудове полотно Михайла Михайловича Божія «Прощавай, море» з усією силою та впевненістю демонструє яскравий талант художника, викликає душевний трепет і хвилювання у глядачів.

 Произведение народного художника СССР, лауреата Государственной премии УССР им. Т.Г. Шевченко (1974 г.) Михаила Михайловича Божия «Прощай, море» поступило в дар Художественному музею им. В.В. Верещагина от членов семьи художника в 2002 году, после экспонирования в музее выставки произведений М.М. Божия и его сына С.М. Божия. Выставка посвящалась 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося украинского живописца и была проявлением любви и уважения к нашему славному земляку, ведь родился М.М. Божий в 1911 году в г. Николаеве.
В историю украинского искусства М.М. Божий вошёл, прежде всего, как портретист и жанрист. Художник владел счастливым даром и умением художественно воплощать не только физическое сходство человека, но и его духовную суть, общие и индивидуальные качества реальной личности.
Интересной страницей творчества Божия является его своеобразная «Пушкиниана». На протяжении 1970-80-х годов он создаёт около десяти произведений, которые иллюстрируют разные моменты жизни великого русского поэта. Видное место в пушкинской серии работ Божия занимает полотно «Прощай, море», созданное живописцем в 1980 году. Достаточно большой (100 Х 100) квадратный формат картины вмещает фигуру поэта в полный рост на фоне морского пейзажа. Художник мастерски демонстрирует умение связать воедино образ Пушкина и пейзажный фон, который является одним из активнейших средств выразительности. Благодаря этому, морской пейзаж, не мешая воспринимать главное – фигуру поэта – стал в картине поистине действующим лицом. Не случайно работа носит название «Прощай, море».
Пушкин обращает свой взор и свои мысли к морю, к этой неспокойной и вечно меняющейся стихии. Зеленовато-серыми красками выписывает художник воды бурного моря, что сливаются на горизонте с серовато- голубым небом. Великолепный психолог-портретист Божий обладал способностью проникать в человеческую душу и передавать глубоко затаённые в ней чувства. Прощаясь с морем, Пушкин переживает целую гамму чувств, которые выражаются на его лице. Волнение поэта художник передаёт напряжённой динамикой его движений. Фигура Пушкина будто сопротивляется пружинистым порывам ветра. Волнения души поэта  сродни волнениям свободной и могущественной морской стихии. Единство человека и природы подчёркивается гармоничным колоритом, где преобладают приглушённые серые, голубые, зеленые краски.
    Замечательное полотно Михаила Михайловича Божия «Прощай, море» со всей силой и убедительностью демонстрирует яркий талант  художника-лирика, вызывает душевный трепет и волнение у зрителей.

 
 
 
Сайт створено у студії Мотив