Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

 

Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
E-mail: museum0@ukr.net
 
 
НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УРСР М.М. БОЖІЙ

 

   ТОКАРЕВ В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

   (1917-2001)


 Видатний пейзажист, портретист, історичний живописець В.В. Токарев народився у 1917 році у місті Богородицьку Тульської губернії. Живописом він почав займатися в ізостудії при фабриці «Більшовик» у А.Н. Нікольського. Продовжив свою освіту у Рязанському художньому педагогічному училищі (1934 – 1938), а потім у Ленінградському інституті живопису, скульптури і архітектури ім. І.Ю. Рєпіна (1938 – 1948 з перервами). Роки навчання в інституті були перервані Великою Вітчизняною війною, в якій В.В. Токарев брав безпосередню участь. У 1941-42 роках він воював рядовим солдатом на ленінградському фронті, а в 1943 році був демобілізований за пораненням. Після закінчення інституту Токарев переїхав до Одеси, де довго жив і плідно працював.
Майстерність Токарева-портретиста особливо яскраво виявилася у 1960-70-х роках. Він створив цілу галерею портретів своїх сучасників.
Портрет «Народний художник УРСР М.М. Божій» був створений В.В. Токаревим у 1961 році. А через двадцять років ця робота надійшла до збірки МОХМ ім. В.В. Верещагіна з Дирекції художніх виставок Міністерства культури УРСР. Тема зображення художника художником не нова в історії мистецтва, але завжди дуже цікава. Як відомо, портрет це завжди двоякий образ: образ портретованого і образ художника – творця портрету. Бо глядач, завжди дивлячись на портрет, знайомиться не тільки із зображеною людиною, але і з портретистом, що утілив свої уявлення про цю людину в художній формі. Митець завжди може підкреслити свою близькість з оригіналом або, навпаки, виявити критичне до нього ставлення – від цього залежить інтонація портретного образу. В даному випадку портрет правдивий і об’єктивний, у ньому міститься момент істинного знання про оригінал. Перший крок, здійснений художником Токаревим, на шляху до цієї істини – зовнішня схожість, а другий крок – передача внутрішньої суті. Рішенню цих непростих задач сприяли і висока живописна майстерність автора, і тривале особисте знайомство з моделлю. Токарев сприймав свого колегу як цільну творчу особистість, захоплюючись і його талантом живописця, і прекрасними людськими якостями. Створюючи портрет Михайла Михайловича Божія, він поставив перед собою задачу – дбайливо перенести в художню форму готовий образ, тотожний моделі.
Блискуче вирішивши складну колористичну задачу, В.В. Токарев написав портрет, де домінує образ. Художник створив глибоко реалістичний портрет видатного українського живописця М.М. Божія, розкривши всю глибину його характеру. 

Выдающийся пейзажист, портретист, исторический живописец В. В. Токарев родился в 1917 году в городе Богородицке Тульской губернии. Живописью он начал заниматься в изостудии при фабрике «Большевик» у А. Н. Никольского. Продолжил своё образование в Рязанском художественном педагогическом училище (1934 – 1938), а затем в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1938 – 1948 с перерывами). Годы учёбы в институте были прерваны Великой Отечественной войной, в которой В. В. Токарев принимал непосредственное участие. В 1941-42 годах он воевал рядовым солдатом на ленинградском фронте, а в 1943 году был демобилизован по ранению. После окончания института Токарев переехал в Одессу, где долго жил и плодотворно работал.
Мастерство Токарева-портретиста особенно ярко проявилось в 1960-70-х годах. Он создал целую галерею портретов своих современников.
Портрет «Народный художник УССР М. М. Божий» был создан В. В. Токаревым в 1961 году. А через двадцать лет эта работа поступила в собрание НОХМ им. В. В. Верещагина из Дирекции художественных выставок Министерства культуры УССР. Тема изображения художника художником не новая в истории искусства, но всегда очень интересная. Как известно, портрет это всегда двоякий образ: образ портретируемого и образ художника – создателя портрета. Ибо зритель, всегда глядя на портрет, знакомится не только с изображённым человеком, но и с портретистом, воплотившим свои представления об этом человеке в художественной форме. Художник всегда может подчеркнуть свою близость с оригиналом или, напротив, выявить критическое к нему отношение – от этого зависит интонация портретного образа. В данном случае портрет правдив и объективен, в нём содержится момент истинного знания об оригинале. Первый шаг, совершённый художником Токаревым, на пути к этой истине – внешняя схожесть, а второй шаг – передача внутренней сути. Решению этих непростых задач способствовали и высокое живописное мастерство автора, и длительное личное знакомство с моделью. Токарев воспринимал своего коллегу как цельную творческую личность, восхищаясь и его талантом живописца, и прекрасными человеческими качествами. Создавая портрет Михаила Михайловича Божия, он поставил перед собой задачу – бережно перенести в художественную форму готовый образ, равный модели.
Блестяще решив сложную колористическую задачу, В. В. Токарев написал портрет, где главенствует образ. Художник создал глубоко реалистический портрет выдающегося украинского живописца М. М. Божия, раскрыв всю глубину его характера.

 
 
 
Сайт створено у студії Мотив