Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

 

Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
E-mail: museum0@ukr.net
 
 
ПЕЙЗАЖ МОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ

  

   КАЛНРОЗЕ ВАЛДІС КАРЛОВИЧ

   (1894 - 1993)


 Живописні полотна В.К. Калнрозе неможливо сплутати з роботами інших художників-пейзажистів, настільки своєрідна їх колористична гама і емоційна тональність. Творчість латиського художника заслужила високу оцінку ще у період існування Радянського Союзу. За витвори, пройняті відчуттям краси, маститому художникові було присвоєно почесне звання заслуженого діяча мистецтв Латвійської РСР.
У 1936 році Валдіс Карлович закінчує Латвійську академію мистецтв. До цього часу вже викристалізувалися головні принципи його реалістичного мистецтва.
У період культу особи у результаті догматичного підходу до тлумачення методу соціалістичного реалізму соковиті та колористичні пейзажі художника були необґрунтовано віднесені до категорії формалістичних робіт.
З другої половини 1950-х років починається новий період розквіту творчості В.К. Калнрозе, в якому одне за іншим слідують крупні полотна, написані на високому художньому рівні. У барвистій палітрі як і раніше панує чуттєва гама сірих тонів, нюанси яких тягнуться тепер від сріблястого до іржавого та золотистого відтінків. Поступово вимальовується такий характерний для художника мотив – пейзаж, в якому переважає дзеркало вод з мерехтливим віддзеркаленням.
Чудова картина В.К. Калнрозе «Пейзаж моєї Батьківщини» надійшла до МОХМ ім. В.В. Верещагіна з Всесоюзного виробничо-технічного комбінату в 1970 році. Вона часто експонується у музеї на тематичних виставках, незмінно привертаючи увагу глядачів. Це красиве велике (122Х154) полотно створено художником у 1964-65-х роках.
З великою любов’ю дуже реалістично зобразив художник милий серцю куточок рідної природи. Вражає висока живописна техніка виконання роботи. Дуже різноманітна обробка поверхні картини. Прозорі шари чергуються з пастозною фактурою, а соковиті мазки мастихіном створюють світлові ефекти на поверхні води. Сірий колір, що здається мав бути важким та інертним, набуває у картині емоційної активності і великої живописної насиченості. Увагу митця привернув цей нехитрий пейзаж улюбленої Батьківщини, в якому він завдяки своєму віртуозному живописному почерку і повному нюансів колориту зумів знайти своєрідну принадність і неповторну красу. 

 Живописные полотна В.К. Калнрозе невозможно спутать с работами других художников-пейзажистов, настолько своеобразна их колористическая гамма и эмоциональная тональность. Творчество латышского художника заслужило высокую оценку ещё в период существования Советского Союза. За творения, проникнутые чувством красоты, маститому художнику было присвоено почётное звание заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР.
В 1936 году Валдис Карлович заканчивает Латвийскую академию художеств. К этому времени уже выкристаллизовались главные принципы его реалистического искусства.
В период культа личности в результате догматического подхода к толкованию метода социалистического реализма сочные и колористические пейзажи художника были необоснованно отнесены к категории формалистических работ.
Со второй половины 1950-х годов начинается новый период расцвета творчества В.К. Калнрозе, в котором одно за другим следуют крупные полотна, написанные на высоком художественном уровне. В красочной палитре по-прежнему господствует прочувствованная гамма серых тонов, нюансы которых простираются теперь от серебристого до ржавого и золотистого оттенков. Постепенно вырисовывается столь характерный для художника мотив – пейзаж, в котором преобладает зеркало вод с трепещущим отражением.
Замечательная картина В.К. Калнрозе «Пейзаж моей Родины» поступила в НОХМ им. В. В. Верещагина из Всесоюзного производственно-технического комбината в 1970 году. Она часто экспонируется в музее на тематических выставках, неизменно привлекая внимание зрителей. Это красивое большое (122 Х 154) полотно создано художником в 1964-65-е годы. С большой любовью очень реалистично изобразил художник милый сердцу уголок родной природы. Поражает высокая живописная техника выполнения работы. Очень разнообразна обработка поверхности картины. Прозрачные слои чередуются с пастозной фактурой, а сочные мазки мастихином создают световые эффекты на поверхности воды. Кажущийся тяжеловесным и инертным серый цвет в картине приобретает эмоциональную активность и большую живописную насыщенность. Внимание художника привлёк этот безыскусный пейзаж любимой Родины, в котором он благодаря своему виртуозному живописному почерку и полному нюансов колориту сумел найти своеобразную прелесть и неповторимую красоту.

 
 
 
Сайт створено у студії Мотив