Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
У БУДИНКУ

   ВИНОГРАДОВ СЕРГІЙ АРСЕНІЙОВИЧ

   (1869-1938)


 У російському живописі першої половини XIX століття інтер’єр користувався великою популярністю, але пізніше як самостійний жанр тихо пішов у забуття. Тому Виноградову доводилося прокладати міст між двома століттями і відроджувати забуті традиції. 

Під час подорожей до Європи з 1910 по 1915 рік художник цікавився творчістю старих майстрів і глибоко вивчав імпресіоністів.
У 1910-х роках майстерність Виноградова набуває особливої артистичності. Саме до цього блискучого періоду належить, створена у 1913 році, картина «У будинку», яка поповнила збірку МОХМ ім. В.В. Верещагіна у 1974 році. Твір був придбаний у ленінградського колекціонера І.М. Езраха. При створенні картини художник використовує принцип пленеризму, збагаченого підвищеним декоративним звучанням кольору. На достатньо великому і майже квадратному полотні Виноградов будує простір за допомогою лінійної перспективи. Художник зобразив інтер’єр великої кімнати з широкими балконними дверима зліва, відкритими на веранду, через яку ллється сонячне світло. На веранді стоїть спиною до глядача дівчинка у білому платті з синім поясом. Присутність людини здається дуже органічною, одухотворюючи інтер’єр, привносячи до нього теплоту людського існування.
Манера письма і характер накладення мазків на полотно свідчить про використовування художником окремих імпресіоністичних прийомів. Проте Виноградов не допускає ніякої приблизності, хиткості зображення, незмінно зберігаючи майже відчутну конкретність пластичної форми. Сила впливу картини – у красі і яскравості загального враження, коли навіть незвичайне поєднання фарб здається природним. Серед створених Виноградовим картин у жанрі інтер’єру, безперечно кращою є робота «У будинку», яка прикрашає постійну експозицію музею.

В русской живописи первой половины XIX века интерьер пользовался большой популярностью, но позже как самостоятельный жанр тихо ушёл в забвение. Поэтому Виноградову приходилось прокладывать мост между двумя столетиями и возрождать забытые традиции.
Во время поездок в Европу с 1910 по 1915 год художник интересовался творчеством старых мастеров и глубоко изучал импрессионистов.
В 1910-е годы мастерство Виноградова приобретает особую артистичность. Именно к этому блестящему периоду принадлежит, созданная в 1913 году, картина «В доме», которая пополнила собрание НОХМ им. В.В. Верещагина в 1974 году. Произведение было приобретено у ленинградского коллекционера И.М. Эзраха. При создании полотна художник использует принцип пленэризма, обагащённого повышенно декоративным звучанием цвета. На достаточно большом и почти квадратном холсте Виноградов строит пространство с помощью линейной перспективы. Художник изобразил интерьер большой комнаты с широкой балконной дверью слева, открытой на веранду, через которую льётся солнечный свет. На веранде стоит спиной к зрителю девочка в белом платье с синим поясом. Присутствие человека кажется очень органичным, одухотворяя интерьер, привнося в него теплоту человеческого существования.
Манера письма и характер наложения мазков на холст свидетельствует об использовании художником отдельных импрессионистических приёмов. Однако Виноградов не допускает никакой приблизительности, зыбкости изображения, неизменно сохраняя почти осязаемую конкретность пластической формы. Сила воздействия картины – в красоте и яркости общего впечатления, когда даже необычное сочетание красок кажется естественными. Среди созданных Виноградовым картин в жанре интерьера, бесспорно лучшей является работа «В доме», которая украшает постоянную экспозицию музея.

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив