Николаевский областной художественный музей  имени В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Укр.


 

 Адреса: м.Миколаїв,
    вул. Велика Морська, 47
 
 Телефон:     
     +38 (0512) 37 23 67
   
 E-mail: museum0@ukr.net
 
 
КОЗАЧИЙ ДВІР. ПОЛТАВЩИНА

   ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

   (1854-1917)

 


Перлиною українського живопису останньої третини XIX – поч. XX ст. є творчість талановитого українського художника Васильківського Сергія Івановича.
У пробудженні художніх здібностей Васильківського під час навчання у гімназії визначну роль відіграв талановитий та вимогливий художник-педагог Д. Безперчий. Його вислів «читайте небо» Васильківський проніс крізь все своє творче життя. Вдосконалення художньої майстерності відбувалося у Петербурзькій Академії мистецтв, де викладачами майбутнього художника були М. Клодт та В. Орловський. У 1885 р. Васильківський отримав велику Золоту медаль та звання художника I-го ступеню.
У творчому доробку майстра українські пейзажі, жанрові картини, пов’язані своєю тематикою з історією та побутом українського народу. Серед його творів також краєвиди Криму, Кавказу, Італії, Франції.
Збірці Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна належить жанрова картина С.І. Васильківського «Козачий двір. Полтавщина», що була придбана з колекції Н.А. Мінкіної (м. Ленінград) у 1980 році.
Робота вражає витонченістю письма і свіжістю фарб. Жанрова картина «Козачий двір. Полтавщина» написана у властивій для Васильківського техніці: він брав дерев’яну дошку, промащував її олією з лаком, відшліфовував і писав широкими густими мазками. Коли фарби висихали, художник шліфував мазки пемзою і знову прописував тоненьким пензлем, а потім, де треба, лесував. Внаслідок цього елементи картини були міцно вписані кольором, освітленням і навіть фактурою; матеріальність зображуваного, його форма, простір сприймалися як реально відчутні. Така обробка, при всій її філігранності, не засушує твору. Складається враження, що картина написана нещодавно.
У представленій роботі Васильківський досяг великої живописної майстерності, сонячності колориту, чистоти барв, загальної художньої виразності

 

Жемчужиной украинской живописи последней трети XIX-нач.XX ст. является талантливый украинский художник - Васильковский Сергей Иванович.
В пробуждении художественных способностей Васильковского, во время учебы в гимназии, большую роль сыграл талантливый и требовательный художник-педагог Д. Безперчий. Совершенствование художественного мастерства он продолжил в Петербургской Академии художеств, где его преподавателями были М. Клодт и В. Орловский. В 1885 г. Васильковский получил большую Золотую медаль и звание художника I-вой степени.
В творческом наследии мастера украинские пейзажи, жанровые картины, связанные своей тематикой с историей и бытом украинского народа. Среди его произведений также пейзажи Крыма, Кавказа, Италии, Франции.
В собрании Николаевского областного художественного музея им. В.В.Верещагина находится жанровая картина С.И. Васильковского „Казачий двор. Полтавщина”, которая была приобретена из коллекции Н.А. Минкиной (г. Ленинград) в 1980 году.
Работа поражает утонченностью письма и свежестью красок. Жанровая картина „Казачий двор. Полтавщина” написана в свойственной для Васильковского технике: он брал деревянную доску, пропитывал ее маслом с лаком, отшлифовывал и писал широкими густыми мазками. Когда краски высыхали, художник шлифовал мазки пемзой и опять прописывал тоненькой кистью, а затем, по необходимости, лессировал. Вследствие этого элементы картины были крепко вписаны цветом, освещением и даже фактурой; материальность изображаемого, его форма, пространство воспринимались как реально ощутимые. Такая обработка, при всей ее филигранности, не засушивает произведения. Создается впечатление, что картина написана недавно.
В представленной работе Васильковский достиг большого живописного мастерства, солнечности колорита, чистоты красок, общей художественной выразительности.

 
 
 
Сайт создан в студии Мотив